Meerjarencultuurvisie ‘Cultuur Werkplaats Roermond’ 2023-2026

Roermond werkt aan Cultuur

De coronacrisis heeft impact gehad op de culturele sector, maar ook op de ‘mindset’ van mensen. Inwoners geven aan zich eenzamer te voelen dan voorheen en behoefte te hebben aan cultuur en verbinding. Alle reden om met deze nieuwe meerjarencultuurvisie fors in te zetten op het vergroten van de diversiteit in het cultuuraanbod en de verankering van cultuur in de samenleving die we als gemeente zo graag willen.

Cultuur Werkplaats Roermond

Met deze nieuwe meerjaren cultuurvisie 2023-2026 kiezen wij voor een duidelijke profilering. Dit gaan we niet alleen uitstralen, maar ook uitvoeren. De nieuwe cultuurvisie ‘Cultuur Werkplaats Roermond’ is hiervoor de start.

Wij stellen als gemeente de intrinsieke waarde van cultuur voorop. Dat doen we letterlijk door het geven van ruimte aan cultuur. We scheppen onder andere meer mogelijkheden voor makers en amateurkunsten en optimaliseren de werking van onze culturele instellingen. Op die manier verankeren we ook de maatschappelijke en economische waarde van cultuur sterker in de samenleving. Als gemeente willen we beter luisteren naar alle kunstenaars, ondernemers, organisatoren, instellingen én inwoners en hen faciliteren in het mogelijk maken van dromen en behoeftes. Daarnaast willen we ruim baan geven aan innovatie binnen de kunst, cultuur en erfgoed sector. Niet alleen om te vernieuwen maar ook om oude en gedragen tradities voor de toekomst te behouden. Zo is er voor erfgoed een separate Erfgoedvisie in de maak om ook op dit gebied verdere stappen te zetten.

Om al in de actiestand te komen, zijn we gestart met het versterken van enkele initiatieven zoals het verbeteren van de zichtbaarheid van cultuur middels de website www.cultuurroermond.nl. Deze website zal de aankomende jaren in samenwerking met WeAreRoermond nog meer ‘body’ krijgen en onder de aandacht gebracht worden van het brede publiek in onze gemeente.

Samen maken we de stad

Deze visie is gericht op een toekomstbestendige, actieve en kleurrijke culturele sector met volop mogelijkheden voor iedere inwoner om deel te nemen aan cultuur en ruimte voor groei van nieuwe initiatieven. Als gemeente gaan we investeren in een sterk cultureel klimaat, dat vraagt iets van ons als gemeente maar ook iets van het culturele veld, de verschillende partners en van onze inwoners. In het coalitieakkoord 2022-2026 “De stad van ambitie, daadkracht en verbinding” staat niet voor niets dat we als gemeente de potentie hebben om het verschil te maken. Daarvoor staan we samen aan de lat. We zien Roermond als de stad waar ontwikkeling centraal staat. Binnen bijvoorbeeld het onderwijs, onze lokale economie, de arbeidsmarkt en zeker ook binnen cultuur en erfgoed.

Cultuur is het goud van onze stad, maar let wel: zonder schuring geen glans. En daar komt de kracht van cultuur boven water. Meedoen: jezelf te durven te uiten, expressie tonen, kippenvel krijgen van het bespelen van een instrument, weglopen bij een schilderij dat je vreselijk vindt, huilen bij een geweldige toneeltekst. Je mening geven! Cultuur geeft hier alle ruimte voor en haalt je van het scherm af naar echt beleven in het hier en nu èn met elkaar.

We vertrouwen erop dat de uitvoering van deze visie goede effecten zal hebben op o.a. het culturele klimaat in de wijken en kernen, maar ook in het bevorderen van samenwerking tussen cultuur en andere sectoren. Daarnaast hopen we dat we met de keuzes die we maken in deze visie meer begrip voor de culturele diversiteit van Roermond realiseren en vooral meer oog voor elkaar krijgen. Immers, door actief mee te doen aan kunst en cultuur en het beleven van erfgoed geven we samen meer kleur aan onze stad.

Roermond werkt aan cultuur!

Deze nieuwe meerjaren cultuurvisie is tot stand gekomen door een traject van verschillende gesprekken met onder andere het culturele veld, onderwijs, welzijn, partners in de wijk, het bedrijfsleven, We Are Roermond, ondernemers en ook met culturele instellingen en makers buiten Roermond. Naast verschillende gesprekken vond een online en interactieve talkshow plaats, zijn wijkgesprekken georganiseerd en hebben er verschillende gesprekken plaatsgevonden met de jongeren aangesloten bij Wel.Kom en met verschillende amateurkunst verenigingen.

Ook zijn twee enquêtes uitgezet waaronder specifiek een enquête onder middelbare scholieren. Tot slot vond ambtelijk overleg plaats met aanpalende beleidsvelden intern, met de Cultuurregio Noord-Limburg en de provincie Limburg. Cultuur en de uitvoering van dit cultuurbeleid is onmogelijk zonder inzet en hulp van al onze partners én inwoners van gemeente Roermond.

 De 4 domeinen van de cultuurvisie

 Onze speciale dank gaat uit naar:

Platform Cultuur Roermond
Werkgroep Cultuur tot in de Wijk
Werkgroep Urban Sports & Culture
Deelnemers van de talkshow en alle stadsgesprekken
Cultuurmakers en coaches Maakplaats Roermond
Stichting Samenwerkende Roermondse Muziekverenigingen

Sandra Heeren
Cultuurcoördinatoren primair en voorgezet onderwijs
SOML
DOEN! Cultuureducatie met Kwaliteit Midden-Limburg
We Are Roermond
Cultuurregio Noord-LimburgAlle deelnemers aan de verschillende bijeenkomsten in 2021 en 2022

Op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen? 

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* indicates required